Бакалавър


Финанси

Обучението по специалността формира знания по въпроси- те на публичните и корпоративните финанси, данъчната система, бюджетната политика, организацията и управлението на банките, валутните пазари, инвестициите, сделките с ценни книжа. Студен- тите се реализират във финансово-кредитни институти, брокерски къщи, малки и средни предприятия, застрахователни компании, пен- сионни и здравноосигурителни фондове, митници, данъчни подразде- ления, контролни органи, областни и общински администрации и др. Завършилите специалността придобиват образователно- квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.
Квалификационна характеристика - Финанси
 

Учебен план Финанси - редовна форма
 
Учебен план Финанси - задочна форма
 
Учебен план Финанси - дистанционна форма
 
Учебен план Финанси - Професионален бакалавър редовна форма
 
Учебен план Финанси - Професионален бакалавър задочна форма
 

Учебен план Финанси - Професионален бакалавър дистанционна форма


Учебен план Финанси - 2023 г.