Студентска мобилност


Резултати от конкурс по програма "Еразъм+" за студентска мобилност с цел  обучение - Икономически университет – Варна

Информация за изпълнението на Програма Еразъм+Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ стартира през 2014 г. и предоставя възможност на студентите да реализират определен период на обучение/ практика в европейски висши образователни институцииили партньорски организации.
 
Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени междуинституционални споразумения между изпращащия и приемащия университети. И двата университета следва да имат валидна Университетска Харта „Еразъм“.
Номерът на Еразъм хартата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е: 244901-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE, а Еразъм кода: BG PLOVDIV09.
 
За периода на своето обучение, студентите не заплащат в университета партньор:
- Академична такса за обучение;
- Такса за регистрация в приемащата институция;
- Такса за полагане на изпити;
- Такса за достъп до лаборатории;
- Такса за ползване на библиотеки.
 
В приемащото висше училище могат да бъдат събирани малки такси за ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), осигуровки, студентски съюзи, на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.

Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити.


! Студентите, желаещи да кандидатстват за участие в мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение и с цел практика, могат да го направят електронно, като за целта подадат необходимите документи качени в сайта на ВУАРР на erasmus@uard.bg.


За да кандидатствате и проведете мобилност през следващата академична година е необходимо да подготвите и подадете
 следните документи:

- Молба (по Образец, от сайта на ВУАРР);
- Уверение за студентски статут;
- 3бр. Декларации (от сайта на ВУАРР);
- Писмо-покана от работодател;
- Learning Agreement for Studies/Traineeships


Телефон за контакт: 032/ 966 811 - Международен отдел ВУАРР - Пловдив
Email: erasmus@uard.bg Единни европейски критерии за познанията по езици - Матрица за самооценка

Стъпки за организиране на студентска мобилност