Магистър


Мениджмънт на човешките ресурси       

Специалността предлага задълбочена подготовка за управление на човешките ресурси в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Изграждане на компетенции във всички фундаментални аспекти на управлението на човешките ресурси – механизми за проектиране на ефективни системи и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения; психологическата среда на управление; инструментариум на управленското консултиране.
Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт на човешките ресурси”.


Квалификационна характеристика Мениджмънт на човешките ресурси

Учебен план Мениджмънт на човешките ресурси - редовна форма - 2 семестъра

Учебен план Мениджмънт на човешките ресурси - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план - задочна форма - след ОКС Професионален бакалавър

Учебен лпан Мениджмънт на човешките ресурси - 2023 г.