Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Мениджмънт на човешките ресурси
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по мениджмънт на човешки ресурси
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
  • 1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Наталия Стоянова / доц. д-р Ивайло Алексиев
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Целта на магистърската програма е да осигури комплексна и задълбочена подготовка на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за професионализъм в областта на УЧР. Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за управление на персонала в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Съдържанието на програмата е ориентирано към изграждане на компетенции във всички фундаментални аспекти на УЧР - механизми за проектиране на ефективни системи за УЧР и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения (вкл. антидискриминационно законодателство); специфика на външния и вътрешен пазар на труда; съвременни методи за привличане, подбор и мобилизиране таланта на работната сила; принципи за изграждане на справедливи и мотивиращи системи за възнаграждение; използване на информационни системи, улесняващи дейността на специалистите; психологическа среда на УЧР и методи за нейното изследване; инструментариум на управленското консултиране.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Програмата има универсална приложимост и завършилите магистри могат успешно да се реализират във всички стопански и нестопански сектори като: мениджъри по УЧР; сътрудници в департаментите по УЧР; специалисти в консултантски фирми и агенции; мениджъри на всички нива в организационната йерархия; ръководители на екипи; преподаватели и обучители; изследователи и т.н.