Магистър


Международен бизнес

Специалността предлага специализирана подготовка в област- та на организацията и управлението на външноикономическите отношения, международната търговия, международния бизнес и финанси; анализа на конюнктурата на международните пазари и между- народния маркетинг; организирането на международните стокови и фондови борси и др.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по международен бизнес”.Квалификационна характеристика - Международен бизнес

Учебен план Международен бизнес - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Международен бизнес - задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Международен бизнес - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Международен бизнес - задочна форма - след ОКС


Учебен план Международен бизнес - 2023 г.