Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Международен бизнес
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по международен бизнес
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
Приемът на студенти се осъществява с приемен изпит по английски език или с представен сертификат за владеене на английски език – ниво Advanced.
  • 2 семестъра за завършилите специалност: „Международни отношения“, Международни икономически отношения“, „Международен бизнес“
  • 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ / ОКС „Магистър“ по професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика
  • 4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8. Икономика
  • 4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита, 60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Образователната цел на ВУАРР при организиране на обучението по специалността „Международeн бизнес” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с базова, широкопрофилна икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на организацията и управлението на външно- икономическите отношения, международната търговия, международния бизнес и финанси, анализа на конюнктурата на международните пазари и международния маркетинг, организирането на международните стокови и фондови борси, позволяващи им успешната намеса при решаването на проблемите в тази област.
Специалността „Международен бизнес” осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и личностна изява. Завършилите специалността „Международен бизнес” могат да се реализират във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност, посреднически фирми, банки, търговски представителства, международни икономически организации, организации с нестопанска цел и други.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Придобилите ОКС „Магистър” по специалността „Международнен бизнес” могат да заемат длъжности, свързани с оперативното управление на международния бизнес на фирмено равнище, в т.ч. финансови мениджъри, мениджъри по производството, маркетинг мениджъри, мениджъри по иновациите и др., като специалисти и експерти в инвестиционни дружества, тържища и стокови борси, като търговски посредници, оперативни мениджъри в международни търговски вериги; специалисти и експерти в сферата на финансовата администрация; специалисти и експерти в държавни институции и ведомства, специалисти и експерти в международни икономически организации и други.