Учебен план


Специалност „Управление на информационните системи“
ОКС „Бакалавър“
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър            
Задължителни            
Икономикс 30 15 105 150 5 изпит
Висша математика 15 15 150 180 6 изпит
Информационни технологии 15 15 120 150 5 изпит
Основи на правото 15 15 120 150 5 изпит
Програмиране 1 /основи на информатиката и С#/ 15 15 150 180 6 изпит
Чужд език 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 105 90 735 930 31  
Всичко първи семестър 105 90 735 930 31  
             
Първи курс – втори семестър            
Задължителни            
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 30 15 105 150 5 изпит
Компютърни архитектури 15 15 150 180 6 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Програмиране 2 /програмиране със С#/ 15 15 150 180 6 изпит
Чужд език 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 105 90 735 930 31  
Всичко втори семестър 105 90 735 930 31  
Общо първи курс 210 180 1470 1860 62  
             
Втори курс – първи семестър            
Задължителни            
Операционни системи 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 30 15 105 150 5 изпит
Счетоводство 30 15 105 150 5 изпит
Обектно-ориентирано програмиране 15 15 150 180 6 изпит
Бази от данни 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 105 75 600 780 26  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Търговско право 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Информационен мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 120 90 690 900 30  
             
Втори курс – втори семестър            
Задължителни            
Програмиране от страна на сървъра 15 15 180 210 7 изпит
Програмиране и статични технологии за web 15 15 180 210 7 изпит
Софтуерен практикум /web и сървър програмиране/ 0 15 75 90 3 изпит
Облачни технологии 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 60 615 720 24  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Стопанска логистика 15 15 90 120 4 изпит
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Информационно общество 15 15 30 60 2 изпит
Стандарти и системи за управление 15 15 30 60 2 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 30 60 2  
Всичко втори семестър 75 90 735 900 30  
Общо втори курс 195 180 1425 1800 60  
             
Трети курс – първи семестър            
Задължителни            
Психология на управлението 15 15 180 210 7 изпит
Алгоритми и структури от данни 15 15 150 180 6 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Софтуерен практикум /визуално програмиране, С#/ 0 15 75 90 3  
Общо задължителни дисциплини 45 60 615 720 24  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Бизнес комуникации 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на информационните ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Инвестиции 15 15 30 60 2 изпит
Чужд език 15 15 30 60 2 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 30 60 2  
Всичко първи семестър 75 90 735 900 30  
             
Трети курс – втори семестър            
Задължителни            
Софтуерни технологии 15 15 150 180 6 изпит
Управление на човешките ресурси 15 15 120 150 5 изпит
Системи за управление в бизнеса и администрацията 15 15 120 150 5 изпит
Софтуерен практикум /софтуерни технологии/ 0 15 75 90 3  
Общо задължителни дисциплини 45 60 465 570 19  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Институции и инструменти на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Приложни програмни продукти 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Трудово право 15 15 30 60 2 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 30 60 2 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 30 60 2  
Задължителна учебна практика     150 150 5  
Всичко втори семестър 75 90 735 900 30  
Общо трети курс 15 180 1470 1800 60  
             
Четвърти курс – първи семестър            
Задължителни            
Програмиране за мобилни системи 15 15 180 210 7 изпит
Моделиране и управление на бизнес процеси 15 15 180 210 7 изпит
Бизнес анализ 15 15 180 210 7 изпит
Софтуерен практикум /бизнес процеси/ мобилни системи/ 0 15 75 90 3  
Общо задължителни дисциплини 45 60 615 720 24  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Програмиране на Java 15 15 90 120 4 изпит
Управление на екипи 15 15 90 120 4 изпит
Информационна логистика 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Организационно поведение 15 15 30 60 2 изпит
Чужд език 15 15 30 60 2 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 30 60 2  
Всичко първи семестър 75 90 735 900 30  
             
Четвърти курс – втори семестър            
Задължителни            
Планиране и прогнозиране 15 15 90 120 4 изпит
Информационна сигурност 15 15 90 120 4 изпит
Бизнес с Интернет 15 15 90 120 4 изпит
Управление на риска 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 360 480 16  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Иновационни програми и проекти 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо управление 15 15 90 120 4 изпит
Финансов анализ на информационните системи 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Държавен изпит     300 300 10  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо четвърти курс 150 165 1485 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Бакалавър“ 705 705 5850 7260 242  
Задължителни дисциплини 555 555 4740 5850 195  
Избираеми дисциплини 90 90 540 720 24  
Факултативни дисциплини 60 60 120 240 8  
Задължителна учебна практика     150 150 5  
Държавен изпит     300 300 10  
 
АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения

 
* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.