Учебен план


Специалност „Стопанско управление“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
редовна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 30 30 180 240 8 изпит
Количествени методи за риск мениджмънт 30 15 195 240 8 изпит
Фирмени стратегии 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Основи на ЕС 30 15 45 90 3 изпит
Интеркултурна комуникация 30 15 45 90 3 изпит
Управленско счетоводство 30 15 45 90 3 изпит
Електронни административни услуги 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко първи семестър 150 105 645 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Административен мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Финансов мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг 30 15 165 210 7 изпит
Управление на организационната промяна 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 90 600 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Банков мениджмънт 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 150 105 1095 1350 45  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 300 210 1740 2250 75  
Задължителни дисциплини 210 165 1155 1530 51  
Избираеми дисциплини 90 45 135 270 9  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 
АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.