Учебен план


Специалност „Стопанско управление“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра
редовна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 30 15 105 150 5 изпит
Основи на управлението 30 15 105 150 5 изпит
Статистика 30 15 105 150 5 изпит
Финанси 30 15 105 150 5 изпит
Теория на счетоводството 30 15 105 150 5 изпит
Маркетинг 30 15 105 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 180 90 630 900 30  
Всичко първи семестър 180 90 630 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 30 15 165 210 7 изпит
Банково дело 30 15 135 180 6 изпит
Стратегическо управление 30 15 165 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 135 75 690 900 30  
Общо първи курс 315 165 1320 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 30 30 180 240 8 изпит
Количествени методи за риск мениджмънт 30 15 195 240 8 изпит
Фирмени стратегии 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Основи на ЕС 30 15 45 90 3 изпит
Интеркултурна комуникация 30 15 45 90 3 изпит
Управленско счетоводство 30 15 45 90 3 изпит
Електронни административни услуги 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко първи семестър 150 105 645 900 30  
             
Втори курс – втори семестър            
Задължителни дисциплини            
Административен мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Финансов мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг 30 15 165 210 7 изпит
Управление на организационната промяна 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 90 600 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Банков мениджмънт 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 150 105 1095 1350 45  
Общо втори курс 300 210 1740 2250 75  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 615 375 3060 4050 135  
Задължителни дисциплини 510 315 2385 3210 107  
Избираеми дисциплини 105 60 225 390 13  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.