Учебен план


Специалност „Стопанско управление“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
редовна форма на обучение
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 30 15 165 210 7 изпит
Финансови пазари 30 15 135 180 6 изпит
Международна икономика 30 15 135 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 30 15 75 120 4 изпит
Икономическа психология 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 75 120 4  
Всичко първи семестър 150 75 675 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 30 15 165 210 7 изпит
Предприемачество 30 15 195 240 8 изпит
Управление на риска 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 45 525 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 30 15 75 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 30 15 75 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 30 15 75 120 4 изпит
Управление на продажбите 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 150 240 8  
Всичко втори семестър 150 75 675 900 30  
Общо първи курс 300 150 1350 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 30 30 180 240 8 изпит
Количествени методи за риск мениджмънт 30 15 195 240 8 изпит
Фирмени стратегии 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Основи на ЕС 30 15 45 90 3 изпит
Интеркултурна комуникация 30 15 45 90 3 изпит
Управленско счетоводство 30 15 45 90 3 изпит
Електронни административни услуги 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко първи семестър 150 105 645 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Административен мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Финансов мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг 30 15 165 210 7 изпит
Управление на организационната промяна 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 90 600 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Банков мениджмънт 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 150 105 1095 1350 45  
Общо втори курс 300 210 1740 2250 75  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 600 360 3090 4050 135  
Задължителни дисциплини 420 270 2280 2970 99  
Избираеми дисциплини 180 90 360 630 21  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.