Учебен план


Специалност „Управление на проекти“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и процеси по управление на проекти 15 15 240 270 9 изпит
Проектно финансиране и техники 15 15 210 240 8 изпит
Е-управление на проекти 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 660 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Приложен софтуер при управление на проекти 15 15 60 90 3 изпит
Европейски фондове и оперативни програми 15 15 60 90 3 изпит
Проектно финансиране на предприемаческия бизнес 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 780 930 31  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Анализ и оценка на риска при проектното финансиране 15 15 90 120 4 изпит
Одитиране на проекти 15 15 90 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 20 10 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на регионални и международни проекти 15 15 60 90 3 изпит
Групов проект 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 140 130 1560 1830 61  
Задължителни дисциплини 95 85 930 1110 37  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини  15 15   60 90   
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 
АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.