Учебен план


Специалност „Управление на селските райони“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
редовна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Развитие на селските райони 30 30 210 270 9 изпит
Регионални институции и администрация 30 15 195 240 8 изпит
Мениджмънт на околната среда 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 585 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Защитени територии 30 15 105 150 5 изпит
Биоразнообразие 30 15 105 150 5 изпит
Биологично земеделие 30 15 105 150 5 изпит
Европейски фондове и програми 30 15 105 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 105 150 5  
Всичко първи семестър 120 90 690 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 30 30 60 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 30 15 75 120 4 изпит
Стратегическо управление на селските райони 30 30 60 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 195 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Селски и екологичен туризъм 30 15 45 90 3 изпит
Управление на регионални и международни проекти 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 120 90 690 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 240 180 1380 1800 60  
Задължителни дисциплини 180 150 780 1110 37  
Избираеми дисциплини 60 30 150 240 8  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.