Учебен план


Специалност „Управление на селските райони“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра
редовна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 30 15 105 150 5 изпит
Основи на управлението 30 15 105 150 5 изпит
Статистика 30 15 105 150 5 изпит
Финанси 30 15 105 150 5 изпит
Теория на счетоводството 30 15 105 150 5 изпит
Маркетинг 30 15 105 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 180 90 630 900 30  
Всичко първи семестър 180 90 630 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 30 15 165 210 7 изпит
Банково дело 30 15 135 180 6 изпит
Стратегическо управление 30 15 165 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 135 75 690 900 30  
Общо първи курс 315 165 1320 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Развитие на селските райони 30 30 210 270 9  
Регионални институции и администрация 30 15 195 240 8 изпит
Мениджмънт на околната среда 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 585 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Защитени територии 30 15 105 150 5 изпит
Биоразнообразие 30 15 105 150 5 изпит
Биологично земеделие 30 15 105 150 5 изпит
Европейски фондове и програми 30 15 105 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 105 150 5  
Всичко първи семестър 120 90 690 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 30 30 60 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 30 15 75 120 4 изпит
Стратегическо управление на селските райони 30 30 60 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 195 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Селски и екологичен туризъм 30 15 45 90 3 изпит
Управление на регионални и международни проекти 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 120 90 690 900 30  
Общо втори курс 240 180 1380 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 555 345 2700 3600 120  
Задължителни дисциплини 480 300 2010 2790 93  
Избираеми дисциплини 75 45 240 360 12  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.