Учебен план


Специалност „Управление на селските райони“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
редовна форма на обучение
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 30 15 165 210 7 изпит
Финансови пазари 30 15 135 180 6 изпит
Международна икономика 30 15 135 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 30 15 75 120 4 изпит
Икономическа психология 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 75 120 4  
Всичко първи семестър 150 75 675 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни
Инвестиции 30 15 165 210 7 изпит
Предприемачество 30 15 195 240 8 изпит
Управление на риска 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 45 525 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 30 15 75 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 30 15 75 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 30 15 75 120 4 изпит
Управление на продажбите 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 150 240 8  
Всичко втори семестър 150 75 675 900 30  
Общо първи курс 300 150 1350 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Развитие на селските райони 30 30 210 270 9 изпит
Регионални институции и администрация 30 15 195 240 8 изпит
Мениджмънт на околната среда 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 585 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Защитени територии 30 15 105 150 5 изпит
Биоразнообразие 30 15 105 150 5 изпит
Биологично земеделие 30 15 105 150 5 изпит
Европейски фондове и програми 30 15 105 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 105 150 5  
Всичко първи семестър            
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 30 30 60 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 30 15 75 120 4 изпит
Стратегическо управление на селските райони 30 30 60 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 195 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Селски и екологичен туризъм 30 15 45 90 3 изпит
Управление на регионални и международни проекти 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 120 90 690 900 30  
Общо втори курс 240 180 1380 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 540 330 2730 3600 120  
Задължителни дисциплини 390 255 1905 2550 85  
Избираеми дисциплини 150 75 375 600 20  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.