Учебен план


Специалност „Управление на селските райони“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Развитие на селските райони 15 15 240 270 9 изпит
Регионални институции и администрация 15 15 210 240 8 изпит
Мениджмънт на околната среда 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 660 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Защитени територии 15 15 60 90 3 изпит
Биоразнообразие 15 15 60 90 3 изпит
Биологично земеделие 15 15 60 90 3 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 780 930 31  
       

 
* Свободно избираема профилираща специализация "ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
Профилираща специализация: Специализацията се състои от две учебни дисциплини. Дисциплините от избраната специализация стават задължителни
Основи на екологичното земеделие  15 15 60 90 3 изпит
Управление на екологичния риск 15 15 60 90 3 изпит
Общо за специализацията 30 30 120 180 6  
Общо за 1-ви семестър със специализация 105 105 900 1110 37  

 
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо управление на селските райони 15 15 90 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 20 10 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Селски и екологичен туризъм 15 15 60 90 3 изпит
Управление на регионални и международни проекти 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо всичко за 1-ви курс 140 130 1560 1830 61  

 
* Свободно избираема профилираща специализация "ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
Профилираща специализация: Специализацията се състои от две учебни дисциплини. Дисциплините от избраната специализация стават задължителни    
Финансови аспекти на екологичната политика на държавата  15 15 60 90 3 изпит
Оценка за въздействие върху околната среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо за специализацията 30 30 120 180 6  
Държавен изпит/защита на магистърска теза     450 450 15  
Общо всичко 2-ри семестър 95 85 900 1080 36  
Общо всичко за 1-ви курс със специализация 200 190 1800 2190 73  
       

 
Всичко за ОКС „Магистър“ 140 130 1560 1830 61  
Задължителни дисциплини 95 85 930 1110 37  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини  15 15   60  90  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
ОБЩО ЗА ОКС “МАГИСТЪР
(със специализация)
200 190 1800 2190 73  

 
ОБЩО за ОКС "Магистър"
(със специализация)
200 190 1800 2190 73  
Задължителни дисциплини 155 145 1170 1470 49  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.