Учебен план


Специалност „Управление на селските райони“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводството 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Стратегическо управление 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини ( 1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 165 165 1470 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Развитие на селските райони 15 15 240 270 9 изпит
Регионални институции и администрация 15 15 210 240 8 изпит
Мениджмънт на околната среда 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 660 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Защитени територии 15 15 120 150 5 изпит
Биоразнообразие 15 15 120 150 5 изпит
Биологично земеделие 15 15 120 150 5 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 120 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 120 150 5  
Всичко първи семестър 60 60 780 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 20 10 90 120 4 изпит
Стратегическо управление на селските райони 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Селски и екологичен туризъм 15 15 60 90 3 изпит
Управление на регионални и международни проекти 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо втори курс 125 115 1560 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 290 280 3030 3600 120  
Задължителни дисциплини 245 235 2310 2790 93  
Избираеми дисциплини 45 45 270 360 12  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.