Учебен план


Специалност „Управление на селските райони“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 150 150 1500 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Развитие на селските райони 15 15 240 270 9 изпит
Регионални институции и администрация 15 15 210 240 8 изпит
Мениджмънт на околната среда 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 660 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Защитени територии 15 15 120 150 5 изпит
Биоразнообразие 15 15 120 150 5 изпит
Биологично земеделие 15 15 120 150 5 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 120 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 120 150 5  
Всичко първи семестър 60 60 780 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 20 10 90 120 4 изпит
Стратегическо управление на селските райони 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Селски и екологичен туризъм 15 15 60 90 3 изпит
Управление на регионални и международни проекти 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо втори курс 125 115 1560 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 275 265 3060 3600 120  
Задължителни дисциплини 200 190 2160 2550 85  
Избираеми дисциплини 75 75 450 600 20  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.