Учебен план


Специалност „Управление на комуникационните системи“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 15 15 210 240 8 изпит
Проектно финансиране и техники 15 15 210 240 8 изпит
Компютърен и комуникационен хардуер 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Индустрия 4.0 15 15 60 90 3 изпит
Изкуствен интелект 15 15 60 90 3 изпит
Управление на организационната промяна 15 15 60 90 3 изпит
Управление на комуникациите и връзки с обществеността 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Компютърни и информационни системи 15 15 210 240 8 изпит
Компютърни мрежи и комуникации 15 15 210 240 8 изпит
Техники за вземане на управленски решения 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Интеркултурна комуникация 15 15 60 90 3 изпит
Информационно общество и социология на комуникациите 15 15 60 90 3 изпит
Компютърни архитектури 15 15 60 90 3 изпит
Микроконтролери в среда Ардуино 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Информационна сигурност 15 15 180 210 7 изпит
Управление на екипи 15 15 180 210 7 изпит
Системи за управление на бази от данни 15 15 180 210 7 изпит
Компютърна периферия 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
Диагностика на компютърни системи 15 15 60 90 3 Изпит
Информационен мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 75 75 1200 1350 45  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 225 225 2700 3150 105  
Задължителни дисциплини 150 150 1950 2250 75  
Избираеми дисциплини 60 60 240 360 12  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Приет с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.