Учебен план


Специалност „Административно-информационен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Организационен мениджмънт 15 15 150 180 6 изпит
Нормативно-правна уредба в информационните системи 15 15 150 180 6 изпит
Информационен мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Информационни системи за административно обслужване 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 630 750 25  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Информационно общество 15 15 60 90 3 изпит
Оценка на административни дейности 15 15 60 90 3 изпит
Информационна политика на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Е-управление на проекти 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 300 450 15  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко 1-ви семестър 90 90 750 930 31  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Административен мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Информационни системи за вземане на решения 15 15 210 240 8 изпит
Техники за вземане на управленски решения 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 3)            
Информационна сигурност 15 15 150 180 6 изпит
Управление на информационните ресурси 15 15 150 180 6 изпит
Е-търговия  15 15 150 180 6 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 150 180 6  
Всичко втори семестър            
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Същност и проектиране на бизнес информационни системи 15 15 120 150 5 изпит
Система за управление на бази от данни 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 30 30 240 300 10  
Избираеми дисциплини (1 от 3)            
Статистически методи за бизнес анализи 15 15 120 150 5 изпит
Информационно-аналитични системи 15 15 120 150 5 изпит
Системи за управление и планиране на ресурси 15 15 120 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 120 150 5  
Държавен изпит / Защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 45 45 810 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 195 195 2340 2730 91  
Задължителни дисциплини 135 135 1500 1770 59  
Избираеми дисциплини 45 45 330 420 14  
Факултативни дисциплини  15  15  60  90  3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  

 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.