Учебен план


Специалност „Артмениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
История на изкуството 30 0 150 180 6 изпит
Основи на артмениджмънта 30 15 135 180 6 изпит
Културно наследство, етнография, читалищна и музейна дейност 30 15 135 180 6 изпит
Нормативна уредба в културата 15 15 150 180 6 изпит
Учебна практика в музей 0 0 90 90 3  
Общо задължителни дисциплини 105 45 660 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Мениджмънт на артпроекти 15 15 60 90 3 изпит
Антично изкуство 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
             
Факултативни дисциплини (от 1 до 2)
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програми 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 135 75 780 990 33  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Предприемачество и продуцентство в изкуството 15 15 150 180 6 изпит
Финансиране на изкуството 15 15 150 180 6 изпит
Въведение в сценичните изкуства 15 15 150 180 6 изпит
Маркетинг и реклама в изкуството 15 15 150 180 6 изпит
Учебна практика в театър 0 0 90 90 3  
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
             
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Модерна култура 15 15 60 90 3 изпит
Импресарство 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Пластични изкуства, галеристика и кураторство 30 15 45 90 3 изпит
Инвестции и колекционерство 15 15 30 60 2 изпит
Икономика в артмениджмънта 15 15 30 60 2 изпит
Медиен мениджмънт и издателска дейност 15 15 30 60 2 изпит
Учебна практика в галерия 0 0 90 90 3  
Общо задължителни дисциплини 75 60 225 360 12  
             
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Организационно поведение и психология на твореца 15 15 60 90 3 изпит
Естетика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / Защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 90 75 735 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 300 225 2265 2790 90  
Задължителни дисциплини 240 165 1575 1980 66  
Избираеми дисциплини 45 45 180 270 9  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.