Учебен план


Специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
редовна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Стратегическо управление на човешките ресурси 30 15 135 180 6 изпит
Трудово и осигурително право 30 15 135 180 6 изпит
Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала 30 30 120 180 6 изпит
Управленско консултиране 30 30 120 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 90 510 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 5)
Институции и иснтрументи на ЕС 30 15 45 90 3 изпит
Интеркултурен мениджмънт 30 15 45 90 3 изпит
Мотивационни модели в управлението на персонала 30 15 45 90 3 изпит
Системи за управление на човешките ресурси 30 15 45 90 3 изпит
Изследователски методи в трудовата организация 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко първи семестър 180 120 600 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Пазар на труда 30 30 60 120 4 изпит
Управление на възнагражденията 30 30 60 120 4 изпит
Информационни системи в УЧР 30 30 60 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 180 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Професионални стандарти в УЧР 30 15 45 90 3 изпит
УЧР в проектна среда 30 15 45 90 3 изпит
Психологически аспекти на УЧР 30 15 45 90 3 изпит
Лидерство и управление на различията 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 120 105 675 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 300 225 1275 1800 60  
Задължителни дисциплини 210 180 690 1080 36  
Избираеми дисциплини 90 45 135 270 9  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.