Учебен план


Специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Стратегическо управление на човешките ресурси 15 15 150 180 6 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 150 180 6 изпит
Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала 15 15 150 180 6 изпит
Управленско консултиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 5)
Институции и иснтрументи на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Интеркултурен мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Мотивационни модели в управлението на персонала 15 15 60 90 3 изпит
Системи за управление на човешките ресурси 15 15 60 90 3 изпит
Изследователски методи в трудовата организация 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Пазар на труда 20 10 90 120 4 изпит
Управление на възнагражденията 15 15 90 120 4 изпит
Информационни системи в УЧР 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Професионални стандарти в УЧР 15 15 60 90 3 изпит
УЧР в проектна среда 15 15 60 90 3 изпит
Психологически аспекти на УЧР 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство и управление на различията 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 155 145 1500 1800 60  
Задължителни дисциплини 110 100 870 1080 36  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини  15  15 60  90   
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС,
 протокол № 100/22.06.2020 г.