Учебен план


Специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводството 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Стратегическо управление 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 165 165 1470 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Стратегическо управление на човешките ресурси 15 15 150 180 6 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 150 180 6 изпит
Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала 15 15 150 180 6 изпит
Управленско консултиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 5)
Институции и иснтрументи на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Интеркултурен мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Мотивационни модели в управлението на персонала 15 15 60 90 3 изпит
Системи за управление на човешките ресурси 15 15 60 90 3 изпит
Изследователски методи в трудовата организация 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Пазар на труда 20 10 90 120 4 изпит
Управление на възнагражденията 15 15 90 120 4 изпит
Информационни системи в УЧР 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Професионални стандарти в УЧР 15 15 60 90 3 изпит
УЧР в проектна среда 15 15 60 90 3 изпит
Психологически аспекти на УЧР 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство и управление на различията 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо втори курс 155 145 1500 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 320 310 2970 3600 120  
Задължителни дисциплини 260 250 2250 2760 92  
Избираеми дисциплини 60 60 270 390 13  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.