Учебен план


Специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 150 150 1500 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Стратегическо управление на човешките ресурси 15 15 150 180 6 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 150 180 6 изпит
Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала 15 15 150 180 6 изпит
Управленско консултиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 5)
Институции и иснтрументи на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Интеркултурен мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Мотивационни модели в управлението на персонала 15 15 60 90 3 изпит
Системи за управление на човешките ресурси 15 15 60 90 3 изпит
Изследователски методи в трудовата организация 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Пазар на труда 20 10 90 120 4 изпит
Управление на възнагражденията 15 15 90 120 4 изпит
Информационни системи в УЧР 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Професионални стандарти в УЧР 15 15 60 90 3 изпит
УЧР в проектна среда 15 15 60 90 3 изпит
Психологически аспекти на УЧР 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство и управление на различията 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо втори курс 155 145 1500 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 305 295 3000 3600 120  
Задължителни дисциплини 215 205 2100 2520 84  
Избираеми дисциплини 90 90 450 630 21  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У - упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.