Катедра Регионално развитие, агробизнес и туризъм


Катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм” е основно структурно звено на Департамента по икономика и управление, което подготвя специалисти, реализиращи се в сферата на туризма и регионалната икономика. Тя е водеща катедра с множество бакалавърски и магистърски програми, осигуряващи обучението по туризъм и регионално развитие на специалностите във ВУАРР.
Научната продукция на катедрата е предназначена да осигурява учебния процес, да подпомага средния и малък бизнес и регионалното развитие. Членовете на звеното участват в стопански, нестопански и научни организации, международни сдружения и асоциации. Специализирали са в редица европейски страни, били са гост-лектори в множество чуждестранни университети и поддържат активни делови контакти с висши училища, катедри и водещи преподаватели от страната и чужбина  (Гърция, Турция, Румъния, Хърватия, Полша, Русия, Испания, Португалия и Италия). Заради своята компетентност и ерудиция те са признати и ценени не само в академичните среди, но и като консултанти в практиката.
Катедрата осъществява учебна и научноизследователска дейност в основни области на икономиката от стопанския и нестопански сектор, ресурсната осигуреност и устойчивото развитие на регионите. Партньори по наши европейски проекти са Великобритания, Германия, Австрия, Чехия, Словения. 
През катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм” преминава основният образователен обмен на чуждестранни студенти от страни като: Испания, Турция, Полша, Казахстан и др.


Ръководител:
проф. д-р Златка Гошева Григорова

e-mail: zgrigorova@uard.bg

Състав:
проф. д-р Златка Гошева Григорова
проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
проф. д-р Пламен Маринов Лаков

доц. д-р Екатерина Димитрова Арабска
доц. д-р Александър Красимиров Давчев
доц. д-р Красимир Стоянов Левков

ас. д-т Иванка Костадинова ШоповаЗаседания на катедра "Регионално развитие и туризъм"