Учебен план


Специалност „Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
редовна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 30 30 180 240 8 изпит
Количествени методи за риск мениджмънт 30 15 195 240 8 изпит
Фирмени стратегии 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Основи на ЕС 30 15 45 90 3 изпит
Интеркултурна комуникация 30 15 45 90 3 изпит
Управленско счетоводство 30 15 45 90 3 изпит
Електронни административни услуги 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко първи семестър 150 105 645 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Административен мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Финансов мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг 30 15 165 210 7 изпит
Управление на организационната промяна 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 90 600 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Банков мениджмънт 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Всичко втори семестър 150 105 645 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Аграрни институции 30 15 75 120 4 изпит
Маркетингови изследвания в агробизнеса 30 15 75 120 4 изпит
Малък и семеен агробизнес 30 15 75 120 4 изпит
Международна търговия със земеделски продукти 30 15 45 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 270 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 120 60 720 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 420 270 2010 2700 90  
Задължителни дисциплини 330 225 1425 1980 66  
Избираеми дисциплини 90 45 135 270 9  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения

* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.