Учебен план


Специалност „Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 5 семестъра
редовна форма на обучение

за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 30 15 165 210 7 изпит
Финансови пазари 30 15 135 180 6 изпит
Международна икономика 30 15 135 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 30 15 75 120 4 изпит
Икономическа психология 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 75 120 4  
Всичко първи семестър 150 75 675 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 30 15 165 210 7 изпит
Предприемачество 30 15 195 240 8 изпит
Управление на риска 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 45 525 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 30 15 75 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 30 15 75 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 30 15 75 120 4 изпит
Управление на продажбите 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 150 240 8  
Всичко втори семестър 150 75 675 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 30 30 180 240 8 изпит
Количествени методи за риск мениджмънт 30 15 195 240 8 изпит
Фирмени стратегии 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Основи на ЕС 30 15 45 90 3 изпит
Интеркултурна комуникация 30 15 45 90 3 изпит
Управленско счетоводство 30 15 45 90 3 изпит
Електронни административни услуги 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко трети семестър 150 105 645 900 30  
             
Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Административен мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Финансов мениджмънт 30 30 150 210 7 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг 30 15 165 210 7 изпит
Управление на организационната промяна 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 90 600 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Банков мениджмънт 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Всичко четвърти семестър 150 105 645 900 30  
             
Пети семестър
Задължителни дисциплини
Аграрни институции 30 15 75 120 4 изпит
Маркетингови изследвания в агробизнеса 30 15 75 120 4 изпит
Малък и семеен агробизнес 30 15 75 120 4 изпит
Международна търговия със земеделски продукти 30 15 45 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 270 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко пети семестър 120 60 720 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 720 420 3360 4500 150  
Задължителни дисциплини 540 330 2550 3420 114  
Избираеми дисциплини 180 90 360 630 21  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.