Учебен план


Специалност „Здравен мениджмънт“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Здравен мениджмънт 30 15 195 240 8 изпит
Нормативно-правна уредба в здравеопазването 15 15 180 210 7 изпит
Методология на здравното управление 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 45 555 660 22  
             
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Основи на организацията на здравеопазването 10 5 135 150 5 изпит
Управление на времето 10 5 135 150 5 изпит
Трудово право 10 5 135 150 5 изпит
Мотивационни модели в управлението на персонала 10 5 135 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 10 5 135 150 5  
             
Факултативни дисциплини (1 от 2)            
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 85 65 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Управленска психология 15 15 180 210 7 изпит
Здравна политика и стратегии 15 15 210 240 8 изпит
Организация и ергономия на труда в здравното заведение 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 5)
Управленска социология 10 5 105 120 4 изпит
Бизнес етика 10 5 105 120 4 изпит
Управление на проекти 10 5 105 120 4 изпит
Лидерство и управление на различията 10 5 105 120 4 изпит
Административно право 10 5 105 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 20 10 210 240 8  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо всичко 145 110 1545 1800 60  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Икономика и финансиране на здравеопазването 15 15 90 120 4 изпит
Управление на човешките ресурси в здравеопазването 15 15 90 120 4 изпит
Управление на качеството и ефективността в здравеопазването 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
Избираеми дисиплини (1 от 3)
Количествени методи в здравния мениджмънт 10 5 75 90 3 изпит
Маркетинг в здравеопазването 10 5 75 90 3 изпит
Международен здравен туризъм 10 5 75 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 10 5 75 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 55 50 795 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 205 170 2325 2700 90  
Задължителни дисциплини 150 135 1395 1680 56  
Избираеми дисциплини 40 20 420 480 16  
Факултативни дисциплини  15  15 60  90   
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.