Учебен план


Специалност „Икономика и управление на агробизнеса“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Национално аграрно стопанство 15 15 210 240 8 изпит
Регионално развитие и макроикономическа политика 15 15 210 240 8 изпит
Стратегии на агробизнеса 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Основи на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
       
*Свободно избираема профилираща специализация „ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ“
 
Профилираща специализация: Специализацията се състои от две учебни дисциплини. Дисциплините от избраната специализация стават задължителни    
Основи на екологичната сигурност 15 15 60 90 3 изпит
Управление на екологичния риск 15 15 60 90 3 изпит
Общо часове за специализацията 30 30 120 180 6  

* Свободно избираема профилираща специализация „АГРОЛЕСОВЪДСТВО“
 
Профилираща специализация: Специализацията се състои от две учебни дисциплини. Дисциплините от избраната специализация стават задължителни    
Основи на агролесовъдството 15 15 60 90 3 изпит
Агролесовъдни системи 15 15 60 90 3 изпит
Общо часове за специализацията 30 30 120 180 6  

 
Всичко първи семестър (със специализация) 90 90 900 1080 36  
 
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Международна търговия 15 15 90 120 4 изпит
Съвременни икономически теории 20 10 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Мениджмънт на териториалното развитие 15 15 60 90 3 изпит
Застраховане на агробизнеса 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Всичко първи курс 140 130 1530 1800 60  
Общо всичко 140 130 1530 1800 60  
       

* Свободно избираема профилираща специализация „ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ“
 
Профилираща специализация: Специализацията се състои от две учебни дисциплини. Дисциплините от избраната специализация стават задължителни    
Екологичен мониторинг 15 15 60 90 3 изпит
Оценка за въздействие върху околната среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо часове за специализацията 30 30 120 180 6  
             

* Свободно избираема профилираща специализация „АГРОЛЕСОВЪДСТВО“
 
Профилираща специализация: Специализацията се състои от две учебни дисциплини. Дисциплините от избраната специализация стават задължителни    
Стратегии за управление в агролесовъдството  15 15 60 90 3 изпит
Оценка за въздействие върху околната среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо часове за специализацията 30 30 120 180 6  
Държавен изпит/защита на магистърска теза     450 450 15  
Общо втори семестър (със специализацията) 95 85 900 1080 36  
Всичко първи курс (със специализация) 185 175 1800 2160 72  
Общо всичко (със специализация) 185 175 1800 2160 72  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 140 130 1530 1800 60  
Задължителни дисциплини 95 85 900 1080 36  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ (със специализация) 200 190 1770 2160 72  
Задължителни дисциплини 155 145 1140 1440 48  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.