Учебен план


Специалност „Икономика и управление на агробизнеса“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводството 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо управление 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 165 165 1470 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Национално аграрно стопанство 15 15 210 240 8 изпит
Регионално развитие и макроикономическа политика 15 15 210 240 8 изпит
Стратегии в агробизнеса 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Основи на ЕС 15 15 150 180 6 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 150 180 6 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 150 180 6  
Всичко първи семестър 60 60 780 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Международна търговия 15 15 90 120 4 изпит
Съвременни икономически теории 20 10 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Мениджмънт на териториалното развитие 15 15 60 90 3 изпит
Застраховане на агробизнеса 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо втори курс 125 115 1560 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 290 280 3030 3600 120  
Задължителни дисциплини 245 235 2280 2760 92  
Избираеми дисциплини 45 45 300 390 13  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 
АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.