Учебен план


Специалност „Икономика и управление на агробизнеса“
/за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8 Икономика/
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо първи курс 150 150 1500 1800 60  
             
Втори курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Национално аграрно стопанство 15 15 210 240 8 изпит
Регионално развитие и макроикономическа политика 15 15 210 240 8 изпит
Стратегии в агробизнеса 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Основи на ЕС 15 15 150 180 6 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 150 180 6 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 150 180 6  
Всичко първи семестър 60 60 780 900 30  
             
Втори курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Обща аграрна политика на ЕС 15 15 90 120 4 изпит
Международна търговия 15 15 90 120 4 изпит
Съвременни икономически теории 20 10 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Мениджмънт на териториалното развитие 15 15 60 90 3 изпит
Застраховане на агробизнеса 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Общо втори курс 125 115 1560 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 275 265 3060 3600 120  
Задължителни дисциплини 200 190 2130 2520 84  
Избираеми дисциплини 75 75 480 630 21  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 
АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.