Учебен план


Специалност „Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална политика 15 15 150 180 6 изпит
Регионално планиране 15 15 150 180 6 изпит
Икономическо райониране 15 15 150 180 6 изпит
Регионално устойчиво развитие 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Развитие на селските райони 15 15 60 90 3 изпит
Управление на защитени територии по Натура 2000 15 15 60 90 3 изпит
Моделиране на бизнес процеси 15 15 60 90 3 изпит
Европейски фондове за регионално развитие 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Управление на общински инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Управление на общински финанси 15 15 180 210 7 изпит
ГИС и ландшафтни карти в регионалното управление 15 15 180 210 7 изпит
Управление на регионални и международни проекти 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Биомониторинг 15 15 60 90 3 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Всичко първи курс 165 165 1470 1800 60  
 
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Туристическо райониране и регионално развитие 15 15 90 120 4 изпит
Туристически ресурси на водещи дестинации 15 15 90 120 4 изпит
Здравен, спа и екотуризъм 15 15 90 120 4 изпит
Международни туристически организации 15 15 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 330 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 60 60 780 900 30  
Всичко втори курс 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 225 225 2250 2700 90  
Задължителни дисциплини 180 180 1620 1980 66  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини  15  15 60   90  3  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.