Учебен план


Специалност „Икономика и управление на регионите“ със специализация „Туризъм“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 5 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводството 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо управление 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Всичко Първи курс 165 165 1470 1800 60  
 
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Регионална пилитика 15 15 150 180 6 изпит
Регионално планиране 15 15 150 180 6 изпит
Икономическо райониране 15 15 150 180 6 изпит
Регионално устройчиво развитие 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Развитие на селските райони 15 15 60 90 3 изпит
Управление на защитени територии по Натура 2000 15 15 60 90 3 изпит
Моделиране на бизнес процеси 15 15 60 90 3 изпит
Европейски фондове за регионално развитие 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко трети семестър 90 90 720 900 30  
             
Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Управление на общински инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Управление на общински финанси 15 15 180 210 7 изпит
ГИС и ландшафтни карти в регионалното управление 15 15 180 210 7 изпит
Управление на регионални и международни проекти 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Биомониторинг 15 15 60 90 3 изпит
Структурни фондове и оперативни програми 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко четвърти семестър 75 75 750 900 30  
Всичко Втори курс 165 165 1470 1800 60  
 
Пети семестър
Задължителни дисциплини
Туристическо райониране и регионално развитие 15 15 90 120 4 изпит
Туристически ресурси на водещи дестинации 15 15 90 120 4 изпит
Здравен, спа и екотуризъм 15 15 90 120 4 изпит
Международни туристически организации 15 15 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 330 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко пети семестър 60 60 780 900 30  
Всичко Трети курс 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 390 390 3720 4500 150  
Задължителни дисциплини 330 330 3000 3660 122  
Избираеми дисциплини 60 60 270 390 13  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.