Учебен план


Специалност „Международен бизнес“
За завършилите специалност „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“, „Международен бизнес“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Иновации в международния бизнес 15 15 180 210 7 изпит
Международни финансови пазари 15 15 180 210 7 изпит
Международен риск мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Английски език 0 30 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 75 600 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от5)
Управление на външния дълг 15 15 60 90 3 изпит
Междукултурни аспекти на бизнеса 15 15 60 90 3 изпит
Институции и инструменти на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Валутен митнически контрол 15 15 60 90 3 изпит
Международни фондови борси 15 15 60 90 3 изпит
Факултативни дисциплини (1 от 2)
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 105 720 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Създаване и управление на Joint Venture 15 15 90 120 4 изпит
Международни стокови борси 15 15 90 120 4 изпит
Международна бизнес статистика и сравнения 15 15 90 120 4 изпит
Английски език 0 30 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 75 330 450 15  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Управление на международни проекти 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство и стратегически мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Международни разплащания 15 15 60 90 3 изпит
Международна логистика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 60 90 840 990 33  
Всичко първи курс 135 195 1560 1890 63  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 135 195 1560 1890 63  
Задължителни дисциплини 90 150 930 1170 39  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.