Учебен план


Специалност „Международен бизнес“
/За завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8 Икономика/
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Предприемачество 15 15 90 120 4 изпит
Инвестиции 15 15 120 150 5 изпит
Финансови пазари 15 15 120 150 5 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Международна икономика 15 15 120 150 5 изпит
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Английски език 0 30 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 120 690 900 30  
Всичко първи семестър 90 120 690 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Международни икономически отношения  и бизнес в Европа 15 15 120 150 5 изпит
Международни икономически организации 15 15 120 150 5 изпит
Международно търговско право 15 15 90 120 4 изпит
Маркетинг в международния бизнес 15 15 90 120 4 изпит
Международни финанси 15 15 120 150 5 изпит
Европейска икономическа интеграция 15 15 90 120 4 изпит
Английски език 0 30 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 120 690 900 30  
Всичко втори семестър 90 120 690 900 30  
Всичко първи курс 180 240 1380 1800 60  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Иновации в международния бизнес 15 15 180 210 7 изпит
Международни финансови пазари 15 15 180 210 7 изпит
Международен риск мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Английски език 0 30 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 75 600 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от5)
Управление на външния дълг 15 15 60 90 3 изпит
Междукултурни аспекти на бизнеса 15 15 60 90 3 изпит
Институции и инструменти на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Валутен митнически контрол 15 15 60 90 3 изпит
Международни фондови борси 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко трети семестър 75 105 720 900 30  
             
Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Създаване и управление на Joint Venture 15 15 90 120 4 изпит
Международни стокови борси 15 15 90 120 4 изпит
Международна бизнес статистика и сравнения 15 15 90 120 4 изпит
Английски език 0 30 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 75 330 450 15  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Управление на международни проекти 15 15 60 90 3 изпит
Лидерство и стратегически мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Международни разплащания 15 15 60 90 3 изпит
Международна логистика 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 60 90 840 990 33  
Всичко втори курс 135 195 1560 1890 63  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 315 435 2940 3690 123  
Задължителни дисциплини 270 390 2310 2970 99  
Избираеми дисциплини 45 45 180 270 9  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.