Учебен план


Специалност „Счетоводство и одит“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Счетоводна политика 15 15 150 180 6 изпит
Теория на контрола и одитни концепции 15 15 150 180 6 изпит
Управленско счетоводство 15 15 150 180 6 изпит
Финансов контрол и одиторски стандарти 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 60 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини  (1 от 2)
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
             
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Международни счетоводни стандарти 20 10 90 120 4 изпит
Финансово-счетоводен анализ 15 15 90 120 4 изпит
Одит на финансовите отчети 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Одитиране на проекти 15 15 60 90 3 изпит
Съдебно-счетоводни експертизи 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 65 55 780 900 30  
Всичко първи курс 155 145 1500 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 155 145 1500 1800 60  
Задължителни дисциплини 110 100 870 1080 36  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.