Учебен план


Специалност „Счетоводство и одит“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводството 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Финансово управление на фирмата 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогнозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4  
Стратегическо управление 15 15 90 120 4  
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Всичко първи курс 165 165 1470 1800 60  
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Счетоводна политика 15 15 150 180 6 изпит
Теория на контрола и одитни концепции 15 15 150 180 6 изпит
Управленско счетоводство 15 15 150 180 6 изпит
Финансов контрол и одиторски стандарти 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 60 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко трети семестър 90 90 720 900 30  
Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Международни счетоводни стандарти 20 10 90 120 4 изпит
Финансово-счетоводен анализ 15 15 90 120 4 изпит
Одит на финансовите отчети 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Одитиране на проекти 15 15 60 90 3 изпит
Съдебно-счетоводни експертизи 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 65 55 780 900 30  
Всичко втори курс 155 145 1500 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 320 310 2970 3600 120  
Задължителни дисциплини 260 250 2250 2760 92  
Избираеми дисциплини 60 60 270 390 13  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.