Учебен план


Специалност „Счетоводство и одит“
/за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8 Икономика/
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)            
Организационно развитие 15 15 90 120 4  
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4  
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4  
Управление на продажбите 15 15 90 120 4  
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Всичко първи курс 150 150 1500 1800 60  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Счетоводна политика 15 15 150 180 6 изпит
Теория на контрола и одитни концепции 15 15 150 180 6 изпит
Управленско счетоводство 15 15 150 180 6 изпит
Финансов контрол и одиторски стандарти 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 600 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Трудово и осигурително право 15 15 60 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко трети семестър 90 90 720 900 30  
Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Международни счетоводни стандарти 20 10 90 120 4 изпит
Финансово-счетоводен анализ 15 15 90 120 4 изпит
Одит на финансовите отчети 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 50 40 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Одитиране на проекти 15 15 60 90 3 изпит
Съдебно-счетоводни експертизи 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 65 55 780 900 30  
Всичко втори курс 155 145 1500 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 305 295 3000 3600 120  
Задължителни дисциплини 215 205 2100 2520 84  
Избираеми дисциплини 90 90 450 630 21  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.