Учебен план


Специалност „Финанси и банково дело“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра
редовна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Банков анализ 30 15 195 240 8 изпит
Банково и бюджетно счетоводство 30 30 180 240 8 изпит
Фондови борси 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Теория на парите и кредита 30 15 45 90 3 изпит
Управление на външния дълг 30 15 45 90 3 изпит
Управление на банковия риск 30 15 45 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко първи семестър 150 105 645 900 30  
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Банков мениджмънт 30 30 60 120 4 изпит
Финансов анализ 30 30 60 120 4 изпит
Банков маркетинг 30 15 75 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 195 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Управление на инвестиционни портфейли 30 15 45 90 3 изпит
Банкови сделки 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 120 90 690 900 30  
Всичко първи курс 270 195 1335 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 270 195 1335 1800 60  
Задължителни дисциплини 180 150 750 1080 36  
Избираеми дисциплини 90 45 135 270 9  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.