Учебен план


Специалност „Финанси и банково дело“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра

редовна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 30 15 105 150 5 изпит
Основи на управлението 30 15 105 150 5 изпит
Статистика 30 15 105 150 5 изпит
Финанси 30 15 105 150 5 изпит
Теория на счетоводство 30 15 105 150 5 изпит
Маркетинг 30 15 105 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 180 90 630 900 30  
Всичко първи семестър 180 90 630 900 30  
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 30 15 165 210 7 изпит
Банково дело 30 15 135 180 6 изпит
Финансово управлениена на фирмата 30 15 165 210 7 изпит
Планиране и прогрозиране 30 15 135 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо управление 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 135 75 690 900 30  
Всичко първи курс 315 165 1320 1800 60  
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Банков анализ 30 15 195 240 8 изпит
Банково и бюджетно счетоводство 30 30 180 240 8 изпит
Фондови борси 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Теория на парите и кредита 30 15 45 90 3 изпит
Управление на външния дълг 30 15 45 90 3 изпит
Управление на банковия риск 30 15 45 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко трети семестър 150 105 645 900 30  
 Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Банков мениджмънт 30 30 60 120 4 изпит
Финансов анализ 30 30 60 120 4 изпит
Банков маркетинг 30 15 75 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 195 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Управление на инвестиционни портфейли 30 15 45 90 3 изпит
Банкови сделки 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 120 90 690 900 30  
Всичко втори курс 270 195 1335 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 585 360 2655 3600 120  
Задължителни дисциплини 480 300 1980 2760 92  
Избираеми дисциплини 105 60 225 390 13  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.