Учебен план


Специалност „Финанси и банково дело“
/за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8 Икономика/
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра

редовна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 30 15 165 210 7 изпит
Финансови пазари 30 15 135 180 6 изпит
Международна икономика 30 15 135 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 120 60 600 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 30 15 75 120 4 изпит
Икономическа психология 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 75 120 4  
Всичко първи семестър 150 75 675 900 30  
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 30 15 165 210 7 изпит
Предприемачество 30 15 195 240 8 изпит
Управление на риска 30 15 165 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 45 525 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 30 15 75 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 30 15 75 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 30 15 75 120 4 изпит
Управление на продажбите 30 15 75 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 150 240 8  
Всичко втори семестър 150 75 675 900 30  
Всичко първи курс 300 150 1350 1800 60  
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Банков анализ 30 15 195 240 8 изпит
Банково и бюджетно счетоводство 30 30 180 240 8 изпит
Фондови борси 30 30 180 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 555 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Теория на парите и кредита 30 15 45 90 3 изпит
Управление на външния дълг 30 15 45 90 3 изпит
Управление на банковия риск 30 15 45 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 60 30 90 180 6  
Всичко трети семестър 150 105 645 900 30  
 Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Банков мениджмънт 30 30 60 120 4 изпит
Финансов анализ 30 30 60 120 4 изпит
Банков маркетинг 30 15 75 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 75 195 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Регионални пазари и международни търговски операции 30 15 45 90 3 изпит
Управление на инвестиционни портфейли 30 15 45 90 3 изпит
Банкови сделки 30 15 45 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 15 45 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 120 90 690 900 30  
Всичко втори курс 270 195 1335 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 570 345 2685 3600 120  
Задължителни дисциплини 390 255 1875 2520 84  
Избираеми дисциплини 180 90 360 630 21  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.