Ръководство

 
Основател на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ (1952-2020)


Проф. д-р инж. Димитър К. Димитров е известен преподавател и учен, автор на проекта и учредител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което е създадено през 1992 г. Има повече от 20-годишен опит в ръководни органи на институции за висше образование.
Научната му продукция в областта на управление на висшето образование, управление на проекти, управление на агробизнеса е значителна. Работил е като ректор и директор на висше училище, първи заместник-министър на земеделието, председател на Национална борса за интелектуални продукти, учредител и председател на Националната федерация на кредитните кооперации, учредител и председател на Български кооперативен съюз.
Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на университетския мениджмънт.
Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други страни.
Носител на медали и отличия за принос към науката, образованието и културата, доктор хонорис кауза.


 
Президент

ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА

тел. 032/ 960 360


e-mail: president@uard.bg


Доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска завършва СОУ „Народни будители“ в град Брацигово, обл. Пазарджик (1994), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ОКС „Магистър“, Специалност „Биология“, Специализация „Растителни биотехнологии“, 1999), Технически университет – Габрово (ОКС „Бакалавър”, Специалност „Публична администрация”, 2004; ОКС „Магистър”, Специалност „Стопанско управление”; Магистърска програма „Управление на човешките ресурси”, Дипломна работа „Планове и програми за обучение и развитие на персонала”, 2006). В периода 2000-2010 г. работи във Фондация „Помогни на нуждаещите се“ – Пловдив, по Програма „Източен европейски образователен център“, и Частен професионален колеж „Източен европейски образователен център”. Защитава успешно две дисертации за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление: 3.7. Администрация и управление - в Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново на тема „Възможности за повишаване на ефективността на управление на публичните служби за заетост“; и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ на тема „Подходи и инструменти за устойчиво развитие на селските райони“. Участва в множество квалификационни курсове, семинари, уебинари, научни работилници и др. Кариерата си във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив започва през октомври 2010 г. като асистент е експерт в Международен отдел. Последователно заема и експертни и ръководни позиции, вкл. ръководител на отдел „Национални и международни проекти“, зам.-декан на Факултет по икономика и управление (2017-2019), зам. ректор (2019 – 2023).  Доц. Арабска участва в акредитационните процедури във ВУАРР, разработването на вътрешната нормативна уредба на ВУАРР, одитните процедури, разработване на учебни планове и учебни програми, изнасяне на лекционни курсове, организиране на курсове за допълнителна квалификация и др., работа по подготовка и изпълнение на проектни предложения, организиране и участие в кампании за набиране на кандидат-студенти, работата на Международен отдел, Център за професионална квалификация, Център за кариерно развитие и Център за научна дейност и консултантско обслужване и др. Като научен секретар на Института за регионални изследвания на ВУАРР отговаря за изпълнението на План за научноизследователската работа във висшето училище. По време на пандемията КОВИД-19 ръководи екип на ВУАРР за разработване и внедряване на Системата за електронно обучение на ВУАРР „Ел. университет“. Основната изследователска, проектна и образователна работа на доц. Арабска е насочена в областта на: подходи и инструменти за устойчиво развитие и дигитална трансформация.  Доц. Арабска има над 150 научни публикации с постоянна покачваща се цитируемост. С над 20 г. опит в работата по национални и международни проекти и проектни предложения. Член на редакционните колегии на научни списания и сборници от конференции, научни и организационни комитети на конференции, семинари, обучения и други събития, консултант в нестопански организации и др. Ключов говорител на научни конференции, модератор на дискусии и т.н. Консултант и рецензент на научни разработки на студенти, докторанти и специализанти. Участия в научни журита, експертни комисии и др. От 2014 г. е член на Съюз на учените в България – клон Пловдив, секция „Икономика“, от ноември 2022 г. – председател на секция „Икономика“. От 2013 г. член на СНЦ „Териториална организация на научно-техническите съюзи с Дом на науката и техниката“ – Пловдив. Член на INVEST Research and Innovation Board (през 2022 президент – позиция, заемана на ротационен принцип) и др. Член на експертни групи към Национална агенция за оценяване и акредитация в акредитационни процедури в професионално направление 3.8. Икономика (2018-2019). Член на ВНЕК по Обществени науки: септември – декември 2019 г. Фонд „Научни изследвания“. Оценител на проектни предложения към Фонд „Научни изследвания“. Реализирани мобилности и специализации в Нидерландия, Словакия, Полша, Гърция, Турция, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и др.

Ректор

ДОЦ. Д-Р ЕКАТЕРИНА КЮСКИЕВА-АРАБСКА

Автобиография

тел. 032/
960 360

e-mail: rector@uard.bg  earabska@uard.bg 
Съветник на ректора

ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА

Автобиография

тел. 032/ 960 360

e-mail: mivanova@uard.bg
Заместник-ректор

Учебна дейност


ПРОФ. Д.Н. ИНЖ.  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Автобиография

тел. 062/ 603 938

 
e-mail: gageorgiev@uard.bg

Заместник-ректор

Научна дейност и академичен състав


ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДАВЧЕВ

Автобиография

тел. 032/ 960 360


e-mail: a.davchev@uard.bg