Учебен план


Специалност „Финанси и банково дело“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 2 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър
Задължителни дисциплини
Банков анализ 15 15 210 240 8 изпит
Банково и бюджетно счетоводство 15 15 210 240 8 изпит
Фондови борси 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Теория на парите и кредита 15 15 60 90 3 изпит
Управление на външния дълг 15 15 60 90 3 изпит
Управление на банковия риск 15 15 60 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)
Стратегии и методи в управлението 15 15 60 90 3 изпит
Управление на стреса в професионална среда 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
Първи курс – втори семестър
Задължителни дисциплини
Банков мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Финансов анализ 15 15 90 120 4 изпит
Банков маркетинг 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Регионални пазари и международни търговски операции 15 15 60 90 3 изпит
Управление на инвестиционни портфейли 15 15 60 90 3 изпит
Банкови сделки 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко втори семестър 60 60 780 900 30  
Всичко първи курс 135 135 1530 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 135 135 1530 1800 60  
Задължителни дисциплини 90 90 900 1080 36  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.