Учебен план


Специалност „Финанси и банково дело“
ОКС „Магистър“ - неикономисти
Срок на обучение: 4 семестъра

задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Обща икономическа теория 15 15 120 150 5 изпит
Основи на управлението 15 15 120 150 5 изпит
Статистика 15 15 120 150 5 изпит
Финанси 15 15 120 150 5 изпит
Теория на счетоводство 15 15 120 150 5 изпит
Маркетинг 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 90 90 720 900 30  
Всичко първи семестър 90 90 720 900 30  
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Банково дело 15 15 150 180 6 изпит
Финансово управлениена на фирмата 15 15 180 210 7 изпит
Планиране и прогрозиране 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Управление на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо управление 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Всичко първи курс 165 165 1470 1800 60  
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Банков анализ 15 15 210 240 8 изпит
Банково и бюджетно счетоводство 15 15 210 240 8 изпит
Фондови борси 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Теория на парите и кредита 15 15 60 90 3 изпит
Управление на външния дълг 15 15 60 90 3 изпит
Управление на банковия риск 15 15 60 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко трети семестър 75 75 750 900 30  
 Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Банков мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Финансов анализ 15 15 90 120 4 изпит
Банков маркетинг 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Регионални пазари и международни търговски операции 15 15 60 90 3 изпит
Управление на инвестиционни портфейли 15 15 60 90 3 изпит
Банкови сделки 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 60 60 780 900 30  
Всичко втори курс 135 135 1530 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 300 300 3000 3600 120  
Задължителни дисциплини 240 240 2280 2760 92  
Избираеми дисциплини 60 60 270 390 13  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.