Учебен план


Специалност „Финанси и банково дело“
/за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8 Икономика/
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 4 семестъра
задочна форма на обучение


Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Всичко първи курс 150 150 1500 1800 60  
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Банков анализ 15 15 210 240 8 изпит
Банково и бюджетно счетоводство 15 30 210 240 8 изпит
Фондови борси 15 30 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 75 75 630 720 24  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Теория на парите и кредита 15 15 60 90 3 изпит
Управление на външния дълг 15 15 60 90 3 изпит
Управление на банковия риск 15 15 60 90 3 изпит
Капиталово бюджетиране 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Всичко трети семестър 75 75 750 900 30  
 Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Банков мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Финансов анализ 15 15 90 120 4 изпит
Банков маркетинг 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 270 360 12  
Избираеми дисциплини (1 от 3)
Регионални пазари и международни търговски операции 15 15 60 90 3 изпит
Управление на инвестиционни портфейли 15 15 60 90 3 изпит
Банкови сделки 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко четвърти семестър 60 60 780 900 30  
Всичко втори курс 135 135 1530 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 285 285 3030 3600 120  
Задължителни дисциплини 195 195 2130 2520 84  
Избираеми дисциплини 90 90 450 630 21  
Факултативни дисциплини - - - - -  
Задължителна учебна практика - - - - -  
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.