Учебен план


Специалност „Управление на човешките ресурси“
ОКС „Бакалавър“
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи курс – първи семестър            
Задължителни            
Микроикономика 30 15 135 180 6 изпит
Математика 15 15 180 210 7 изпит
Информатика 30 15 165 210 7 изпит
Основи на правото 15 15 180 210 7 изпит
Английски език – I ч. 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 105 75 750 930 31  
Всичко първи семестър 105 75 750 930 31  
             
Първи курс – втори семестър            
Задължителни            
Макроикономика 30 15 135 180 6 изпит
Основи на управлението 30 15 165 210 7 изпит
Маркетинг 15 15 180 210 7 изпит
Статистика 15 15 180 210 7 изпит
Английски език – II ч. 15 15 90 120 4 изпит
Общо задължителни дисциплини 105 75 750 930 31  
Всичко втори семестър 105 75 750 930 31  
Общо първи курс 210 150 1500 1860 62  
             
Втори курс – първи семестър            
Задължителни            
Икономически теории 15 15 150 180 6 изпит
Основи на финансите 30 15 195 240 8 изпит
Теория на счетоводството 30 15 195 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 75 45 540 660 22  
Избираеми (избират се две дисциплини)            
Стопанска история 15 15 90 120 4 изпит
Търговско право 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Регионална икономика 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко първи семестър 105 75 720 900 30  
             
Втори курс – втори семестър            
Задължителни            
Социална психология 15 15 210 240 8 изпит
Основи на консултантската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Трудова психология и ЗБУТ 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 600 690 23  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Делова кореспонденция 15 15 90 120 4 изпит
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Европейска интеграция 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една)            
Стопанска логистика 15 15 60 90 3 изпит
Стандарти и системи за управление 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо втори курс 180 150 1470 1800 60  
             
Трети курс – първи семестър            
Задължителни            
Психология на управлението 15 15 180 210 7 изпит
Мотивиране на персонала 15 15 210 240 8 изпит
Счетоводно отчитане на трудовите ресурси 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 600 690 23  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Управление на комуникациите и връзки с обществеността 15 15 90 120 4 изпит
Инвестиционен мениджмънт 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Електронна търговия 15 15 60 90 3 изпит
Финансови пазари 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети курс – втори семестър            
Задължителни            
Управление на човешките ресурси 30 15 105 150 5 изпит
Световни практики при управление на кадрите 15 15 150 180 6 изпит
Лидерство, тийм билдинг и работа в екип 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 45 435 540 18  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Финансово управление на фирмата 15 15 90 120 4 изпит
Международна икономика 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Приложни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Защита на населението и околната среда 15 15 60 90 3  
Банково дело 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Задължителна учебна практика     150 150 5  
Всичко втори семестър 90 75 735 900 30  
Общо трети курс 165 150 1485 1800 60  
             
Четвърти курс – първи семестър            
Задължителни            
Управление на екипи 15 15 210 240 8 изпит
Организационно поведение 15 15 210 240 8 изпит
Управление на трудовите отношения 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 600 690 23  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
HR тренинг и кариерно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Глобализация и регионално развитие 15 15 90 120 4 изпит
Одит на човешките ресурси 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Факултативни (избира се една дисциплина)            
Управленски информационни системи 15 15 60 90 3 изпит
Информационна логистика 15 158 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Четвърти курс – втори семестър            
Задължителни            
Планиране на човешките ресурси 15 15 120 150 5 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг при HR мениджмънта 30 15 135 180 6 изпит
Управление на конфликти 15 15 120 150 5 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 45 375 480 16  
Избираеми (избира се една дисциплина)            
Управление на риска 15 15 90 120 4 изпит
Управление на проекти 15 15 90 120 4 изпит
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Държавен изпит     300 300 10  
Всичко втори семестър 75 60 765 900 30  
Общо четвърти курс 150 135 1515 1800 60  
             
Всичко за ОКС „Бакалавър“ 705 585 5970 7260 242  
Задължителни дисциплини 540 420 4650 5610 187  
Избираеми дисциплини 105 105 630 840 28  
Факултативни дисциплини 60 60 240 360 12  
Задължителна учебна практика     150 150 5  
Държавен изпит     300 300 10  
 
 
АЗ – аудиторна заетост
 
ИАЗ – извънаудиторна заетост
 
Л – лекции
 
У – упражнения
 
* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.