Хронология


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.
 
Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.
  
През 2011 г. Висше училище „Земеделски колеж” е преобразувано във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с положителна оценка от НАОА на внесения проект за преобразуване, Решение на Министерския съвет от 26.05.2011 г. и Решение на 41-то Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр. 54 от 15.07.2011 г.).

През 2013 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получава институционална акредитация от НАОА със срок на валидност 4 (четири) години.


През 2014 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получава  програмна акредитация по професионални направления 3.7 Администрация и управление (5.93) и 3.8 Икономика (8.04) –съответно за периода от четири и пет години.
 
През 2016 г. с решение на НАОА Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получава програмна акредитация за докторска програма „Финанси и банково дело“ в Професионално направление 3.8 „Икономика“ с оценка 8,75 за срок от пет години.

През 2017 г. в резултат на подадено искане от висшето училище (вх. № 602 / 03.08.2016 г.) и проведена процедура от НАОА, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи институционална акредитация за период от 6 г. с обща оценка 9,03.

През 2019 г. ВУАРР получава програмна акредитация по професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ с оценка 7,79 и 3.8 „Икономика“ с оценка 8,09.

***

19.02.2024 г.


Изменения в Графика за програмна акредитация на професионалните направления по чл. 81, ал. 2 от Закона за висшето образование
 
С писмо до ректора на ВУАРР Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) уведомява, че на свое заседание от 15.02.2024 г. (Протокол № 02) Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е взел решение за въвеждане на изменения в Графика за програмна акредитация на професионалните направления (ПН).

Съгласно Закона за висшето образование, чл. 81, ал. 2: “Оценяването на едно и също професионално направление се извършва едновременно за всички висши училища по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график на всеки 4 години”.

НАОА няма да открива процедури за подновяване на програмната акредитация извън приетия за целта график. На основание пар. 61 от ПЗР на ЗИД на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.; изм. и доп., бр. 56 от 19.07.2022 г.) висшите училища, на които срокът на получената програмна акредитация и акредитация на докторски програми по досегашните условия и ред изтича преди провеждането на нова процедура за акредитация по графика, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация по чл. 81, ал. 2, имат право да осъществяват прием, да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление/специалност от регулираните професии или докторска програма до приключване на новата процедура.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (ВУАРР) обучава по акредитирани специалности в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ в две професионални направления: 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика.

Процедурите за програмна акредитация на ПН 3.8. Икономика и ПН 3.7. Администрация и управление ще стартират съответно през септември 2025 година и през септември 2026 година, поради големия брой висшите училища (ВУ), в които се провежда обучение по двете професионални направления.

Решението по същество удължава акредитацията за двете професионални направления на ВУАРР.

Към момента ВУАРР е в процедура за последваща институционална акредитация в срок съгласно изискванията.