Хронология


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.
 
Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.
  
През 2011 г. Висше училище „Земеделски колеж” е преобразувано във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с положителна оценка от НАОА на внесения проект за преобразуване, Решение на Министерския съвет от 26.05.2011 г. и Решение на 41-то Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр. 54 от 15.07.2011 г.).

През 2013 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получава институционална акредитация от НАОА със срок на валидност 4 (четири) години.


През 2014 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получава  програмна акредитация по професионални направления 3.7 Администрация и управление (5.93) и 3.8 Икономика (8.04) –съответно за периода от четири и пет години.
 
През 2016 г. с решение на НАОА Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получава програмна акредитация за докторска програма „Финанси и банково дело“ в Професионално направление 3.8 „Икономика“ с оценка 8,75 за срок от пет години.

През 2017 г. в резултат на подадено искане от висшето училище (вх. № 602 / 03.08.2016 г.) и проведена процедура от НАОА, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получи институционална акредитация за период от 6 г. с обща оценка 9,03.

През 2019 г. ВУАРР получава програмна акредитация по професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ с оценка 7,79 и 3.8 „Икономика“ с оценка 8,09.