2013


Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
обявен в ДВ бр. 30/26.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Васко Николов Василев
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2013 г.


Конкурс за  професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство
обявен в ДВ бр. 30/26.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.07.2013 г.


Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
обявен в ДВ бр. 21/01.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Константин Стойчев Цветков
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.07.2013 г.


Конкурс за “ професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.6. Право
Научна специалност: Основи на правото (конституционно право и местно самоуправление. Право на ЕС
обявен в ДВ бр. 21/01.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р инж. Васил Цанков Драганов
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2013 г.


Конкурс за “ професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Социално управление
обявен в ДВ бр. 21/01.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Еленко Тихомиров Захариев
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2013 г.


Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Икономика и управление (Развитие на регионите)
обявен в ДВ бр. 21/01.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Павол Шварц
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.07.2013 г.


Конкурс за „професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: География на рекреацията и туризма
обявен в ДВ бр. 21/01.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Велико Добрев Великов
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23.07.2013 г.


Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Научна специалност:  Растителна защита
обявен в ДВ бр. 30/26.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Марияна Йорданова Иванова
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.07.2013 г.

Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: География на рекреацията и туризма
обявен в ДВ бр. 21/01.03.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Любен Димитров Христов
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.07.2013 г.


Конкурс за “доцент“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: География на рекреацията и туризма
обявен в ДВ бр. 37/19.04.2013 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Пламен Маринов Лаков
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.10.2013 г.


Конкурс за “доцент“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: География на рекреацията и туризма
обявен в ДВ бр. 37/19.04.2013 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Златка Гошева Григорова
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 304.10.2013 г.


Конкурс за “доцент”:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.4. Науки за земята
обявен в ДВ бр. 37/19.04.2013 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Димитър Йорданов Якимов
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.09.2013 г.


Конкурс за “доцент“
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.9. Туризъм
Научна специалност: География на рекреацията и туризма
обявен в ДВ бр. 37/19.04.2013 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Красимир Стоянов Левков
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2013 г.


Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
обявен в ДВ бр. 71/13.08.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2013 г.
 
Конкурс за “професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Икономика и управление (Агробизнес)
обявен в ДВ бр. 71/13.08.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Милка Ангелова Иванова
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2013 г.


Конкурс за  професор”:
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство
обявен в ДВ бр. 90/15.10.2013 г.
 
Кандидат: гл.ас. д-р Вихра Димитрова Димитрова
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.02.2014 г.


06.01.2014 г.
Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
обявен в ДВ бр. 90/15.10.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Мариана Матеева Петрова
 
Председател на научното жури: проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова
 
Рецензии
Рецензия от акад. проф. д.ин.н.Роман Игоревич Дьякон
Рецензия от проф. д-р Румен Василев Николов
Рецензия от проф. д-р Константин Стойчев Цветков
 
Становища
Становище от проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище от проф.  д-р Огняна Кирилова Стойчкова
Становище от доц. д-р Георги Георгиев Димитров
Становище от доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
 
Резюмета на научните трудове на доц. д-р Мариана Матеева Петрова
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.01.2014 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.


13.01.2014 г.
Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,
Професионално направление: 3.8. Икономика,
Научна специалност: “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол и одит), обявен в ДВ бр. 83/24.09.2013 г.
 
Кандидат: доц. д-р Евгений Николов Стоянов
 
Председател на научното жури: проф. д-р Васко Николов Василев
 
Рецензии
Рецензия от проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова
Рецензия от проф. д-р Емилия Георгиева Миланова
Рецензия от проф. д-р Николай Стоянов Колев
 
Становища
Становище от проф. д-р Васко Николов Василев
Становище от проф.  д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Становище от доц. д-р Станислава Панчева Георгиева
Становище от доц. д-р Катя Иванова Митева
 
Отзиви
Отзив от проф. д-р Георги Филипов Генов
Отзив от ръководството на „И АР Пи България“ ООД
 
Резюмета на научните трудове на доц. д-р Евгений Николов Стоянов
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 7.02.2014 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.