2014


23.05.2014 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Социално управление
обявен в ДВ бр. 13/14.02.2014 г.


Кандидат: гл.ас. д-р Вяра Красимирова Славянска

Председател на научното жури: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова

Рецензии
Рецензия от проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев
Рецензия от проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Петров

Становища
Становище от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Становище от проф.  д-р Евангелий Димитров Андронов
Становище от доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова
Становище от доц. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова
Становище от доц. д-р Цветан Софрониев Дилков

Резюмета на научните трудове на гл.ас. д-р Вяра Красимирова Славянска

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.06.2014 г. от 13 ч. в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.27.04.2015 г.

Конкурс за “професор”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство" (Управление на риска)
обявен в ДВ бр.108/30.12.2014 г.
 
Кандидат: доц. д.н. Любомир Владимиров Владимиров  
 
Председател на научното жури: проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
 
Рецензии
Рецензия от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
Рецензия от проф. д.ик.н Стоян Георгиев Денчев
Рецензия от проф. д.ик.н Петко Методиев Аврамов
 
Становища
Становище от проф. д.ик.н Стефка Стоянова Дачева
Становище от проф. д.т.н. Николай Иванов Петров
Становище от проф. д- р Георги Василев Камарашев
Становище от проф. д-р Еленко Тихомиров Захариев
 
Резюмета на научните трудове на доц. д.н. Любомир Владимиров Владимиров  
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.05.2015 г. от 15 часа
във ВУЗФ, ул. Гусла 1, София.

24.03.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Маркетинг
обявен в ДВ бр. 97/25.11.2014 г.
 
Кандидат: д-р Красимир Калоферов Давчев
 
Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
 
Рецензии
Рецензия от проф д. ик. н. Пламен Димитров Мишев
Рецензия от проф. д. ик. н. Божидар Иванов Хаджиев
 
Становища
Становище от проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
Становище от проф. д. ик. н. Асен Иванов Конарев
Становище от проф. д. ик. н. Пейо Иванов Пеев
Становище от доц. д-р Тони Богданова Михова
Становище от доц. д-р Ваня Куздова Банабакова

Резюмета на научните трудове на д-р Красимир Калоферов Давчев
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.04.2015 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

23.03.2015 г.
Конкурс за “доцент”:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Научна специалност : Екология и опазване на екосистемите
обявен в ДВ бр. 97/25.11.2014 г.
 
Кандидат: гл. ас. д-р Михаил Огнянов Кечев
 
Председател на научното жури: проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
 
Рецензии
Рецензия от проф. д-р Марияна Йорданова Иванова
Рецензия от проф. д-р Тройка Тодорова Бабрикова
 
Становища
Становище от проф. д.б.н. Станчо Димитров Петров
Становище  от проф. д.б.н. Павел Атанасов Ангелов 
Становище от проф. д.б.н. Янко Ангелов Коларов
Становище от доц. д-р Златка Гошева Григорова
Становище от доц. д-р Димитър Йорданов Якимов
 
Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Михаил Огнянов Кечев
 
Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.04.2015 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.