НИС


Научноизследователският сектор осъществява приложни изследвания за внедряване на нови технологии  в агробизнеса и регионалното развитие.

Научноизследователският сектор е обслужващо звено на висшето училище съгласно чл. 25 ал. 3 от ЗВО с две подразделения:

Център за консултантски услуги - насърчаване на предприемачеството;

Център за научно обслужване - трансфер на технологии.

Те осъществяват връзката със студентите и докторантите, работят за насърчаване на предприемачеството, извършват консултантска и внедрителска дейност, организират специализирани обучения, провеждат информационни дейности и други.