2017


Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Международни икономически отношения
обявен в ДВ бр.73 / 08.09.2017 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Златка Йорданова Кушелиева

Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова

Рецензии:
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова
проф. д-р Динко Георгиев Динков

Становища:
проф. д.ик.н Асен Иванов Конарев
проф. д-р Милена Иванова Тепавичарова
проф. д-р Иванка Милкова Костова
проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов

Резюмета на научните трудове на д-р Златка Йорданова Кушелиева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.02.2018 г. от 13.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Научна специалност: Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Здравен мениджмънт)
обявен в ДВ бр.69 / 25.07.2017 г.

Кандидат: д-р Невен Йорданов Енчев

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Рецензии:
проф. д-р Миладин Александров Апостолов, д.м.н
проф. д-р Петър Христов Петров, д.м.н

Становища:
проф. д.н Вяра Красимирова Славянска
доц. д-р Иван Нинов Николов, д.м 
доц. д-р Васил Писев Костов, д.м
доц. д-р Борис Георгиев Тилов
доц. д-р Таньо Пенев Стефанов, д.м

Резюмета на научните трудове на д-р Невен Йорданов Енчев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Икономика и управление (Туризъм)
обявен в ДВ бр.73 / 08.09.2017 г.

Кандидат: ас. д-р Александър Красимиров Давчев

Председател на научното жури: проф. д-р Златка Гошева Григорова

Рецензии:
проф. д-р Божидар Иванов Хаджиев
проф. д-р Иван Гатев Марков

Становища:
проф. д-р Златка Гошева Григорова
доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
доц. д-р Тони Богданова Михова
доц. д-р Венцислав Статев Статев
доц. д-р Екатерина Димитрова Кюскиева-Арабска

Резюмета на научните трудове на д-р Александър Красимиров Давчев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.01.2018 г. от 16.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.

Конкурс за “доцент”:
Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: Икономика и управление (агролесовъдство)
обявен в ДВ бр.19 / 28.02.2017 г.

Кандидат: д-р Валентина Иванова Маринова

Председател на научното жури: проф. д.н Вяра Красимирова Славянска

Рецензии:
проф. д.ик.н Иван Йовков Иванов
проф. д-р Огняна Кирилова Стоичков

Становища:
проф. д-р Мариана Георгиева Асенова-Великова
проф. д.н Вяра Красимирова Славянска
доц. д-р Елена Илиева Драгозова
доц. д-р Мария Нейкова Кънева
доц. д-р Вихра Димитрова Димитрова

Резюмета на научните трудове на д-р Валентина Иванова Маринова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 22.06.2017 г. от 11.00 ч.
в Заседателната зала на ВУАРР, гр. Пловдив, бул. Дунав 78.