Учебен план


Специалност „Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение
 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Методи и стратегии в управлението 15 15 210 240 8 изпит
Количествени методи за риск мениджмънт 15 15 210 240 8 изпит
Фирмени стратегии 15 15 210 240 8 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 630 720 24  
Избираеми дисциплини (1 от 4)
Основи на ЕС 15 15 60 90 3 изпит
Интеркултурна комуникация 15 15 60 90 3 изпит
Управленско счетоводство 15 15 60 90 3 изпит
Електронни административни услуги 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Факултативни дисциплини (1 от 2)
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90    
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Административен мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Финансов мениджмънт 15 15 180 210 7 изпит
Франчайзинг и аутсорсинг 15 15 180 210 7 изпит
Управление на организационната промяна 15 15 150 180 6 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Регионални пазари и международни търговски операции 15 15 60 90 3 изпит
Банков мениджмънт 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
Общо всичко за 1-ви курс 150 150 1500 1800 60  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Теория на националната сигурност 15 15 90 120 4 изпит
Мениджмънт на икономическата сигурност 15 15 90 120 4 изпит
Системи за сигурност на информацията 15 15 90 120 4 изпит
Антикризисно управление 15 15 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 330 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 210 210 2280 2700 90  
Задължителни дисциплини 165 165 1650 1980 66  
Избираеми дисциплини 30 30 120 180 6  
Факултативни дисциплини  15  15 60  90   
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.